Privacy

PRIVACYVERKLARING Martijn Zelle
Martijn Zelle is gevestigd in Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg 332, 1432 CZ.

Lees de Privacyverklaring zorgvuldig.
Welk type persoonsgegevens worden verwerkt door Martijn Zelle:

 1. de naam, adres en e-mail adres en telefoonnummer van de leerling en (indien minderjarig) de ouders
 2. de geboortedatum (leeftijd) van de leerling
 3. het bankrekeningnummer van de leerling, of van degene die de lesgelden voor een leerling betaalt

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?

 1. Wij gebruiken de naam, adres en e-mail adres
  1. om de leerling te kunnen inschrijven
  2. om contact met de leerling of de ouders te kunnen opnemen voor overleg bij vragen, bijvoorbeeld over lessen, wijzigingen of betalingen
  3. wij delen de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de leerling met de docent die de lessen aan de leerling verzorgt, zodat deze contact kan opnemen voor overleg over zaken die met lessen of optredens te maken hebben
  4. om leerlingen en ouders te kunnen informeren over onze diensten en producten
 2. Wij gebruiken de geboortedatum van leerlingen om te kunnen beoordelen of deze al dan niet in aanmerking komen voor met BTW belaste dienstverlening (boven 21 jaar dient over de lessen BTW te worden berekend).
 3. Wij gebruiken het bankrekeningnummer om betalingen te administreren.
 4. Verder gebruiken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld voor onze belastingaangiftes of als het verder nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Martijn Zelle bewaart persoonsgegevens van haar gebruikers maximaal 7 jaar na het laatste inschrijving en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, tenzij Martijn Zelle op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Iedere leerling heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verder heeft hij of zij het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Martijn Zelle. Ook heeft een leerling recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de leerling bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de leerling zelf of een door hem of haar aangewezen organisatie te sturen.
Deze verzoeken of mededelingen kunt u sturen naar het contactadres hieronder. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de leerling is gedaan, vragen wij om een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
Er bestaat een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Martijn Zelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactadres.

Wijzigingen Privacyverklaring
Het kan zijn dat deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wordt aangepast. We adviseren om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Dat kan via onze website www.martijnzelle.nl

Contact
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring of de mogelijkheden die daarin genoemd staan contact wilt opnemen, of als u vragen, suggesties of klachten hebt, kunt u een e-mail sturen naar muziek@martijnzelle.nl